Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, tj. strony www.jakkupicmieszkanie jest Michał Dziemdziela z siedzibą przy ul. Woronicza 33/25, 02-640 Warszawa, NIP: 5213339601 zwany dalej Administratorem lub właściciel Serwisu.

Zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności omówiłem rodzaje danych osobowych, które gromadzę oraz sposób, w jaki je przetwarzam.

Czego dotyczy niniejsza Polityka prywatności?

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez Właściciela Serwisu w związku z oferowanymi przez niego usługami oraz udzielaniem niezbędnych informacji. Dane osobowe obejmują informacje zgromadzone podczas rozmowy telefonicznej, online poprzez stronę internetową jakkupicmieszkanie.com a także poprzez ankiety lub bezpośredniego spotkania.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi zatem część warunków korzystania z danej Strony internetowej.

Jakie informacje gromadzę?

W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika pośrednio lub bezpośrednio. Informacje takie zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu jak również inne informacje, takie jak adres IP oraz informacje zawarte w przesyłanych wiadomościach.

Dane pozyskuje bezpośrednio od Użytkownika jak i z innych źródeł.

Właściciel Serwisu może pozyskiwać dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy. Gromadzone są wtedy takie dane, jak:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • informacje zawarte w wiadomości

Informacje, które gromadzę automatycznie podczas korzystania ze Strony internetowej

Korzystam z ciasteczek i innych narzędzi (np. narzędzi do analiz internetowych), aby automatycznie gromadzić informacje o Użytkowniku podczas korzystania ze trony internetowej jakkupicmieszkanie.com zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona tak, aby akceptować ciasteczka. Ustawienia można zmienić tak, aby ciasteczka były blokowane lub aby otrzymywać komunikat, jeśli ciasteczka będą przesyłane do urządzenia Użytkownika. Jeśli Użytkownik wyłączy obsługę ciasteczek, może mieć to wpływ na przeglądanie strony internetowej, a w szczególności może uniemożliwić korzystanie z części zasobów danej strony.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Zastrzegam sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notuję najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

W jakim celu wykorzystuje dane osobowe?

Wykorzystuje dane osobowe w poniżej wymienionych celach:

 • podane przez Państwa dane podczas bezpośrednich spotkań, w formularzu kontaktowym na stronie własnej lub stronach partnerów, podczas targów, w mediach społecznościowych wykorzystywane są w celu świadczenia moich usług, weryfikacji jakości i zadowolenia ze świadczonych usług, zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a mną oraz promocji produktów własnych.
 • w zależności od decyzji o wyrażeniu zgody przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub w trakcie spotkania np. przy zawieraniu umowy, podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane przez mnie, a w szczególności adres poczty elektronicznej, może posłużyć do wysłania przez mnie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).
 • dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych przez właściciela Serwisu.
 • ponadto, w celu właściwej realizacji świadczonych usług oraz jedynie w zakresie udzielonej uprzednio zgody, podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu promocji produktów i usług obecnych i przyszłych moich partnerów.
 • dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji jego gości, a także administrowania Serwisem i jego doskonalenia.

Jak długo przechowuje dane?

Gromadzę dane osobowe w określonym celu i nie przechowuje ich dłużej niż jest to konieczne do realizacji określonego celu, chyba że istnieje obowiązek przechowywania takich danych z uzasadnionych przyczyn biznesowych lub prawnych. Co do zasady:

 • dane w celach marketingowych przechowuje do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 • dane pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy przetwarzam do zakończenia współpracy. Termin ten może być wydłużony o okres przedawnienia roszczeń oraz obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. W szczególności przepisów księgowych.
 • dane osobowe Użytkownika gromadzone w związku z funkcjonowaniem serwisu przetwarzam 5 lat

Aby chronić informacje przed przypadkowym lub zamierzonym zniszczeniem, po usunięciu informacji z mojego serwisu nie usuwam bezpośrednio kopii zapasowych z mojego serwisu lub informacji z systemów zapasowych.

Podstawa prawna

W większości nie gromadzę, nie wykorzystuje i nie ujawniam danych osobowych bez zgody użytkownika. Zgoda użytkownika jest zawsze dobrowolna, a jej niepodanie uniemożliwia realizacji celu w jakim miałaby być wyrażona.

W większości przypadków wyraźnie pytam się o zgodę, ale niekiedy zgoda może być wywnioskowana z czynności i zachowania Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik wyrażając zgodę w formularzu kontaktowym na stronie www.jakkupicmieszkanie.com godzi się na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych.

W przypadku kiedy Użytkownik przekaże swoje dane w celu otrzymania oferty, zawarcia czy realizacji umowy to dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane ze względu, iż jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 list. B RODO).

W związku z tym iż niektóre przepisy prawa, jak przepisy księgowe, nakładają na administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych, to w takim przypadku dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane ze względu na taki obowiązek (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO)

Jeśli Użytkownik skontaktuje się sam z Administratorem, wypełni formularz kontaktowy lub w inny sposób nawiąże się relacja między Administratorem a Użytkownikiem, to dane kontaktowe będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czasami dane Użytkownik w celach marketingowych mogą być przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane pozyskane ze względu na korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej Administratora są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu przekazuje dane osobowe?

Zastrzegam sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniam, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące moich klientów.

Bezpośredni dostęp do danych Użytkownika mogą mieć jedynie uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć również podmioty świadczące usługi informatyczne, z którymi mam zawarte umowy powierzenia.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane Podmiotom powiązanym.
Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Ochrona danych osobowych

Podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić dane osobowe Użytkownika, i wymagam tego samego od wszystkich podmiotów którym dane powierzam i które przetwarzają dane w moim imieniu. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym, zmianę lub nienależyte wykorzystanie danych.

Jako Administrator danych osobowych oświadczam, że przetwarzam dane osobowe Użytkownika zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczam dane osobowe Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Prawa Użytkownika dotyczące ochrony prywatności

W razie pytań, uwag lub wątpliwości odnośnie sposobu, w jaki postępuje z danymi osobowymi, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: blog@jakkupicmieszkanie.com

Użytkownik ma prawo powiadomić mnie, jeśli:

 • pragnie otrzymać informacje o swoich danych osobowych, które przetwarzam,
 • pragnie sprostować, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w ewidencji,
 • pragnie wnieść sprzeciw lub żądać, aby zostało ograniczone przetwarzanie jego danych,
 • pragnie aby jego dane zostały przeniesione do innego administratora,
 • pragnie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponad to, informuje, iż Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Organu Nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów podmiotów innych niż Właściciela serwisu, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje odpowiedzialności partnerów oraz Podmiotów powiązanych za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: blog@jakkupicmieszkanie.com

Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianom, zaś jej zaktualizowana wersja zostanie umieszczona na stronie internetowej. Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.

Ostatnia aktualizacja:  04.09.2018r