TOOLS

Inwestycje Deweloperskie


Budowa i Remont


 • Kalkulatory Budowlane– Obliczysz koszty budowy domu i remontu. Przydatne narzędzie dla osób wnioskujących o kredyt hipoteczny, przy wypełnianiu kosztorysów prac budowlano- remontowych.

Koszty Około Transakcyjne


 • Kalkulator Kosztów Zakupu– pozwala oszacować kwotę, która będzie potrzebna do pokrycia kosztów formalno-prawnych związanych z zakupem dom lub mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego (bez uwzględnienia kosztów okołokredytowych).
 • Kalkulatory Podatkowo- Księgowe– Wszelkie możliwe kalkulatory przydatne dla księgowych oraz finansistów. Do najbardziej przydatnych zaliczam kalkulator odsetek ustawowych (w przypadku wszelkiej zwłoki płatności np. transzy do dewelopera). Polecam sprawdzić również inne, w tym Kalkulator Lokatowy.
 • Opłaty Sądowe– Zestawienie opłat sądowych dla spraw z zakresu prawa o Księgach Wieczystych tj. koszt założenia księgi wieczystej czy też wpisu roszczenia lub hipoteki.

Kredyt Hipoteczny


 • BIK Raport– Przed złożeniem wniosku o kredyt, sprawdź bezpłatnie jak Twoje zobowiązania będzie widział bank. Zadbaj, aby zobowiązania ujawnione w BIK były spójne z oświadczonymi we wniosku, ewentualne zaległości w uregulowane a występujące w przeszłości opóźnienia w spłacie wyjaśnione i załączone do wniosku.
 • GPW Benchmark S.A. – Aktualne wartości stawek referencyjnych WIBOR
 • Instrukcja generowania wyciągów– Wybierz bank, w którym posiadasz konto, pobierz instrukcje i dowiedz się, jak w prosty sposób wygenerować wyciąg lub historię Twojego rachunku.
 • Kalkulator Kredytowy– Sprawdź, ile wyniesie rata Twojego kredytu, ile zapłacisz odsetek i jaka jest różnica między ratami równymi a malejącymi (niestety kalkulator nie uwzględnia dodatkowych opłat/kosztów tj. podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki czy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego).
 • Kalkulator RRSO– Czyli Kalkulator Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Kalkulator wylicza obiektywny wskaźnik charakteryzujący kredyt. Wyrażony jest w procentach i określa całkowity koszt kredytu, uwzględniając wszystkie koszty (odsetki, prowizje i inne opłaty), które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt, jak również zmianę wartości pieniądza w czasie. Wskaźnik RSSO jest pomocny podczas porównywania ofert różnych banków.
 • KNF Lista ostrzeżeń publicznych– Rejestr podmiotów podejrzanych o prowadzenie nielegalnej działalności Bankowej. Od tych instytucji należy trzymać się z daleka. Na liście pojawiają się podmioty, które nie posiadają wymaganych przepisami prawa zezwoleń dotyczących między innymi wykonywania czynności bankowych.
 • KNF Rekomendacje Dla Banków– Zbiór wszystkich aktualnych rekomendacji (od A do Z) wydanych przez KNF dla sektora bankowego. Na podstawie rekomendacji banki piszą swoją politykę kredytową, zgodnie z którą podejmowane są decyzje kredytowe. W aspekcie kredytów hipotecznych istotna jest na przykład “Rekomendacja S“, która odnosi się do wysokości wymaganego wkładu własnego kredytobiorcy oraz sposobu jego weryfikacji. Z kolei “Rekomendacja T” określa metodologię analizy zdolności kredytowej etc. Znajomość rekomendacji może okazać się przydatna w przypadku negocjacji warunków do umowy (wynikających z rekomendacji) lub oceny zdolności kredytowej (uwzględnienia 120% raty zobowiązania dla ekspozycji kredytowych w walucie obcej).
 • KNF Serwis konsumenta– Zbiór wszystkich uchwał, wytycznych, aktów prawnych, na podstawie których funkcjonuje sektor finansowy. Dodatkowo znajdziesz wszelkie pomocne dokumenty oraz informacje dla osób chcących zgłosić nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. Moje doświadczenie potwierdza, iż poinformowanie odpowiednich osób oraz instytucji o swoich problemach z bankiem, poparta znajomością swoich praw oraz zakresu obowiązków podmiotów finansowych narzuconych przez KNF może skutecznie przyczynić się do jego szybkiego wyjaśnienia sytuacji.
 • Zanim podpiszesz Umowę KredytowąCztery fundamentalne zasady o których należy pamiętać przy podpisywaniu umowy kredytowej.

Wkład Własny/MDM


 • MDM/Limity Cen/Wysokość Dofinansowania– Kwota dofinansowania oraz limity cen dla rynku pierwotnego i wtórnego w programie Mieszkanie Dla Młodych. Zarówno kwota dofinansowania, jak i limity podlegają kwartalnej aktualizacji. W związku z tym wysokość dofinansowania zależy od okresu (kwartału), w którym zostanie zarejestrowany przez Bank kredytujący wniosek w systemie”BGK Zlecenia”. To samo dotyczy się limitów cen kwalifikujących nieruchomość do programu MDM.
 • MDM/Vademecum wg BGK– Najistotniejsze zagadnienia dotyczące programu Mieszkanie Dla Młodych wyjaśnione przez Bank Gospodarstwa Krajowego, będący podmiotem wykonawczym i nadzorującym program MDM.
 • Ustawa z dnia 27 września 2013 roku (MDM)- o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. 
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku (o zmianie MDM)- Zmiana ustawy między innymi w zakresie finansowania nieruchomości na rynku wtórnym, dodatkowych odstępstw dla nabywców wychowujących przynajmniej troje dzieci.
 • Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa– Informator dotyczący Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej) opublikowany przez PKO BP SA. Odnosi się między innymi do warunków uzyskania oraz czynności uprawniających do wypłaty premii gwarancyjnej. Z uwagi na określone warunki wypłaty premii, w przypadku wnioskowania o kredyt hipoteczny należy poinformować bank kredytujący (na etapie złożenia wniosku kredytowego- przed wydaniem przez Bank decyzji kredytowej) o uwzględnienie stosownych zapisów w umowie przewidzianych na wypłatę środków z Książeczki Mieszkaniowej.

Weryfikacja Dewelopera/Sprzedającego 


 • CEIDG– Czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej daje możliwość weryfikacji wpisu jednoosobowych działalności gospodarczych lub spółek cywilnych prowadzących działalność deweloperską. Informacje w CEIDG powinny być spójne z pozostałymi dokumentami uzyskanymi od dewelopera, dodatkowo istotną informacją podlegającą weryfikacji jest: aktywny status prowadzonej działalności, data rozpoczęcia działalności (doświadczenie dewelopera) oraz kody PKD prowadzonej działalności (obejmujący swym zakresem roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych- kod PKD 41.10 i/lub 41.20)
 • Krajowy Rejestr Sądowy (Ministerstwo Sprawiedliwości)- Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz spółek jawnych. Najwygodniej szukać podmiot po numerze KRS, dostęp do wypisu KRS jest możliwy do uzyskania po wyświetleniu danych szczegółowych a następnie pobraniu wydruku“. Zakres weryfikacji dokumentu, w dużym uproszczeniu obejmuje pozycje analogiczne z omówionymi powyżej dla CEIDG, uzupełniony o weryfikację działu 2 odnoszącego się do sposobu oraz osoby upoważnione do reprezentacji dewelopera (zawarte z deweloperem umowy rezerwacyjne lub przedwstępne, wszelkie oświadczenia oraz dalsze pełnomocnictwa powinny zachować formę określoną w KRS), oraz brak wpisów w dziale 4,5,6
 • Krajowy Rejestr Sądowy (Moje Państwo)– Doskonałe narzędzie do odszukania powiązań osobowych między różnymi spółkami oraz szybkiej weryfikacji numeru KRS. Powiązania osobowe są istotne, gdyż często przekładają się również z powiązaniami kapitałowymi, tym samym postrzegamy dewelopera w ujęciu grupy holdingowej i oceniamy jej działanie na rynku.
 • Serwis Ochrony Konsumenta– Sprawdź dewelopera, zanim powierzysz mu pieniądze. Zweryfikuj jego wiarygodność finansową na podstawie informacji o terminowych płatnościach i aktualnych długach (wymaga rejestracji bezpłatnej przez pierwsze 12 miesięcy).

 

Wartość Nieruchomości


 • Ceny Szybko– Szybko porównaj cenę kupna/wynajmu nieruchomości na terenie całej Polski. Porównywarka opiera swoje wyliczenia na podstawie ukazujących się ofert sprzedaży/wynajmu, które zazwyczaj są trochę wyższe w porównaniu do faktycznej ceny transakcyjnej. Dla nieruchomości z rynku pierwotnego, w calu oszacowania przybliżonej wartości lokalu, należy uwzględnić stan wykończenia do remontu”. Na stronie można szybko i za darmo sprawdzić “ceny w okolicy” oraz skorzystać z “mapy cen” prezentującej aktualne oraz archiwalne ogłoszenia w interesującej was okolicy.
 • Urban.one –  Wycena nieruchomości jest opartej o rzeczywiste ceny transakcji podobnych nieruchomości w okolicy. Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda przykładowa wycena mieszkania  możecie to sprawdzić tutaj.
 • RON24 – Serwer należący do spółki specjalizującej się w zagadnieniach związanych z rynkiem nieruchomości, powstałej z inicjatywy Związku Banków Polskich. Spółka, będąca właścicielem portalu, jest znana między innymi z kwartalnych ogólnopolskich raportach o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, raporty są publikowane na tej stronie.
 • Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (dla Warszawy)– Mniej szczegółowy rejestr uwzględniający średnią wartość 1 m.kw. nieruchomości, rozdzielając wyłącznie rynek pierwotny od wtórnego z uwzględnieniem badanego okresu na przestrzeni 1 roku do 5 lat odnosząc się do obszarów miasta a nie konkretnych transakcji. Mimo tego ma jedną wielką zaletę – średnia cena wyliczana jest na podstawie zawartych transakcji a nie zamieszczonych ofert sprzedaży.

Weryfikacja Nieruchomości


 • CEIDG– Podając dokładny adres nieruchomości, można w prosty sposób zweryfikować czy w nabywanej nieruchomości zarejestrowana jest działalność gospodarcza, jeśli jest, to powinna zostać niezwłocznie wyrejestrowana przez zbywcę przed przeniesieniem własności.
 • Elektroniczne Ksiągi Wieczyste– Bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji księgi wieczystej umożliwiający weryfikację jej treści. Ten wpis i inne, do których odniesienie zamieściłem na samym końcu artykułu, w pełni wyczerpują możliwości wykorzystania z tego narzędzia.  
 • Geoportal Krajowy–  Mapa polski z naniesionymi planami (granicami oraz numerami ewidencyjnymi) działek gruntowych. Pomocna we wstępnej weryfikacji układu działek przy zakupie domu, numeru działki zapewniającej dostęp do drogi publicznej, zlokalizowania nieruchomości na działce. Informacje na stronie nie zawsze będą aktualne, można ten fakt również wykorzystać podczas analizy podziału działki (jakiej działki wywodzą się nowopowstałe). Wynik analizy oraz interpretacja zdarzeń na podstawie Geoportal zawsze powinny być potwierdzone dokumentem urzędowym (wypis i wyrys z rejestru gruntu, decyzja podziałowa). 
 • Mapa Zagrożenia i Ryzyka Powodziowego– Sprawdź, czy nieruchomość może zostać podtopiona. Korzystaj ze szczegółowych map w arkuszach, weryfikując prawdopodobieństwo powodzi raz na 500, 100, 10 lat oraz scenariusze uszkodzenia wałów przeciw powodziowych wraz z ryzykiem powodziowym. Aby wyświetlić/pobrać szczegółowy obraz Mapy Zagrożenia/Ryzyka Powodziowego należy wybrać ikonę obrazującą mapę polski z plusem (po prawej stronie od wartości odnoszącej się do skali mapy) i wybrać zdefiniowany arkusz. 
 • Plan Zagospodarowania (dla Warszawy)– Znajomość planu zagospodarowania przestrzennego jest bardzo istotna podczas podejmowania decyzji o zakupie nieruchomości. Na jej podstawie wydawane są pozwolenia budowlane obejmujące działki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości lub inwestycje infrastruktury tj. drogi, przystanki komunikacji miejskiej, tereny zielone etc.
 • Znajdź Numer Księgi Wieczystej–  Pierwszy w Polsce serwis internetowy, który pozwala na odnalezienie księgi wieczystej dla wskazanych nieruchomości. Uzyskanie pełnego numeru KW jest odpłatne, a konwencjonalne metody jego pozyskania są równie skuteczne (takie jak jego odnalezienie w księdze wieczystej gruntu lub jego uzyskanie od administratora budynku/właściciela nieruchomości). Ze strony jednak można skorzystać, nie ponosząc żadnych kosztów, celem sprawdzenia czy nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą np. lokal o spółdzielczym własnościowym prawie (dla którego prowadzenie KW nie jest obowiązkowe) czy też hala garażowa (jeśli zbywca nie jest pewny, jaką formą prawa do miejsca postojowego dysponuje).

 Inne


Raporty i Analizy


 • Raport AMRON-SARFiN – Kwartalny Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. Publikacja Związku Banków Polskich prezentująca rozwój rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości mieszkalnych oraz analizy długoterminowych trendów. 
 • Sytuacja na rynku kredytowym –  Departament Stabilności Finansowej NBP publikuje co kwartał raport „Sytuacja na rynku kredytowym”. Określa kierunek zmian polityki kredytowej tj. minimalne kryteria udzielania kredytów jakie są ustalone przez bank (minimalne standardy zdolności kredytowej, jakie musi spełnić kredytobiorca, aby uzyskać kredyt) oraz warunki udzielania kredytów (w tym wysokość marży odsetkowej, pozaodsetkowe koszty kredytu, maksymalna kwota kredytu, wymagane zabezpieczenia i maksymalny okres kredytowania) 

Akty Prawne