MDM – Jaki termin wypłaty dofinansowania?

mdm-termin-wyplaty-dofinansowania

Witam Cię Serdecznie. O programie MDM znajdziesz wiele artykułów opisujących jego podstawowe założenie. Na moim blogu znajdziesz cykl krótkich artykułów poruszających najbardziej problematyczne jego aspekty. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie – skontaktuj się ze mną. Blog to tylko część mojej wiedzy, którą zdążyłem podsumować i spisać…

Termin wypłaty dofinansowania

Dofinansowanie wypłacane jest zawsze jako ostatnia część świadczeń pieniężnych, bezpośrednio na konto Zbywcy nieruchomości. Przewidziany termin wypłaty określany jest we wniosku nabywcy o dofinansowanie wkładu własnego. Z uwagi, iż każdy rok ma ograniczony budżet, zmiana terminu wypłaty świadczenia jest możliwa wyłącznie w przedziale danego roku, na który została przewidziana wypłata świadczenia, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego. Brak wypłaty środków we wskazanym roku powoduje utratę prawa do dofinansowania, co skutkuje koniecznością ponownego wnioskowania o środki z programu MDM. Jeśli przewidziany budżet na kolejny rok będzie w całości wykorzystany lub Wnioskodawca przekroczy 35 lat to niestety — wniosek może zostać odrzucony. Konsekwencją tego bank kredytujący zakup waszej nieruchomości wymagać będzie od was wniesienia środków własnych (w wysokości utraconego świadczenia) pod rygorem wypowiedzenia umowy kredytowej. W związku z powyższym przestrzegam przed planowaniem wypłaty dofinansowania MDM w grudniu zaś dla nieruchomości z rynku pierwotnego w ostatnim kwartale danego roku. Bezpieczniej jest ustalić ze Zbywcą sposób zapłaty w taki sposób, aby wypłata środków z programu MDM przypadała na początek kolejnego roku, zyskując dodatkowy czas na ewentualne przesunięcie terminu w przypadku opóźnień wynikających ze zdarzeń losowych i niezależnych od was samych (np.: opóźnienia w realizacji prac budowlanych przez dewelopera).

mdm na kolejny rok

Harmonogram płatności (zakup od Dewelopera)

W przypadku płatności w transzach szczególną uwagę należy zwrócić na harmonogram transz. Najczęściej wkład własny musi zostać wniesiony przez was w całości przed wypłatą środków z kredytu, zaś środki z programu MDM wypłacane są zawsze z ostatnią transzą harmonogramu płatności.

Jeśli poza kredytowanym lokalem nabywane są inne pomieszczenia lub miejsce postojowe bank przed wypłatą kredytu może wymagać od was potwierdzenia wniesienia środków własnych, które w całości pokryją całą cenę części nieruchomości niekwalifikującej się do dopłaty programu MDM (zgodnie tabelą 2 przedstawiającą możliwości ich finansowania). Harmonogram w sposób bezpośredni powinien określać składowe transzy w odniesieniu do kwoty i nieruchomości na poczet których księgowane są płatność, zgodnie z poniższym przykładem:

PRZYKŁAD:

Przedmiotem transakcji jest lokal nabywany za cenę 300 000 PLN, Miejsce Postojowe (nabywany udział w hali garażowej) 20 000 PLN, udział w działce dojazdowej (droga) 2 000 PLN. Wysokość dofinansowania w ramach programu MDM 58 341 PLN

Harmonogram Płatności:

Lokal mieszkalny

Miejsce Postojowe

Udział w działce drogowej

Transza I (20.12.2015)

40 000 PLN

10 000 PLN

2000 PLN

Transza II (20.03.2016)

60 000 PLN

10 000 PLN

Transza III (20.06.2016)

90 000 PLN

Transza IV (20.09.2016)

60 000 PLN

Transza V (20.12.2016)

50 000 PLN

Wariant 1:

Nabywca wnosi środki własne w wysokości 22 000 PLN. Środki z kredytu w części finansować będą I transzę kredytu. Bank będzie wymagać aneksu do harmonogramu, który będzie uwzględniać pełną cenę MP w pierwszej transzy.

Aneks do Harmonogram Płatności:

Lokal mieszkalny

Miejsce Postojowe

Udział w działce drogowej

Transza I (20.12.2015)

30 000 PLN

20 000 PLN

2000 PLN

Transza II (20.03.2015)

70 000 PLN

0 PLN

(…)

(…)

(…)

(…)

Wariant 2:

Nabywca wnosi środki własne w wysokości 64 000 PLN. W celu zachowania zachowania płatności zgodnie z harmonogramem zawierane są dwie odrębne umowy. Jedna umowa dla przedmiotowego lokalu, druga na nieruchomości niekwalifikujące się do programu MDM. W przypadku takiego rozwiązania bank kredytujący transakcję będzie odnosić się wyłącznie do umowy dotyczącej lokalu. W związku z powyższym warunkiem wypłaty kredytu będzie potwierdzenie wniesienia środków własnych w wysokości 42 000 PLN. Pozostała kwota 24 000 PLN przeznaczona na zakupem Miejsca Postojowego oraz Udziału w działce drogowej zostanie zapłacona przez was w terminach zgodnych z harmonogramem określonym w drugiej umowie..

Harmonogram Płatności dla pierwszej umowy:

Lokal mieszkalny

Transza I (20.12.2015)

40 000 PLN

Transza II (20.03.2016)

60 000 PLN

(…)

(…)

Harmonogram Płatności dla drugiej umowy:

Miejsce Postojowe

Udział w działce drogowej

Transza I (20.12.2015)

10 000 PLN

2000 PLN

Transza II (20.03.2016)

10 000 PLN

Ostatnia transza kredytu dla Wariantu 1 i 2

Ostatnia transza kredytu nie może być natomiast niższa niż wysokość przyznanego dofinansowania. Wynika to z przepisów ustawy – dofinansowanie jest wypłacane jednorazowo. Dodatkowo termin wypłaty przypada na ostatni miesiąc kalendarzowy roku.

Aneks do Harmonogram Płatności:

Lokal mieszkalny

Miejsce Postojowe

Udział w działce drogowej

(…)

(…)

(…)

(…)

Transza IV (20.09.2016)

51 659 PLN

Transza V (02.01.2017)

58 341 PLN


Pobierz:

excel ____

Kalkulator_Programu_MDM.xlsx


Podobne artykuły:

  1. Kalkulator dla Programu MDM
  2. Czego jeszcze możecie nie wiedzieć?
  3. Sprawdź czy dostaniesz dofinansowanie!
  4. Możliwość kredytowania garażu i komórki lokatorskiej
  5. Jaki termin wypłaty dofinansowania?
  6. Sprawdź jak legalnie obejść limity i uzyskać dofinansowanie!
  7. Limity / Ceny / Wysokość dofinansowania