Czyszczenie historii kredytowej w BIK

Czyszczenie historii kredytowej w BIK
Pozytywna historia BIK, potwierdzająca terminową obsługę zobowiązań, zwiększa waszą wiarygodność kredytową w ocenie Banku. Informacje te bezpośrednio mogą wpływać na lepsze warunki i niższą marżę kredytu. W przypadku niedotrzymania terminów spłaty wymaganych należności, historia BIK przysporzy wam więcej kłopotów, niż korzyści za nią płynących. Warto zastanowić się w takim przypadku nad wyczyszczeniem historii kredytowej w BIK.  Zanim jeszcze przejdę do historii kredytowej w BIK, na początek ustalmy podstawowe zależności związane z wpisami w BIK:

pozytywna historia BIK = lepsze warunki kredytowania
negatywne wpisy w BIK = odmowa przyznania kredytu
 brak danych w BIK = gorsze warunki kredytowania
 brak danych w BIK odmowa przyznania kredytu
usunięcie negatywnych wpisów w BIK wyższa zdolność kredytowa

 

W tym wpisie dowiesz się:
  • Co to jest BIK
  • Co zawiera BIK
  • Czym są dane BIOZ i BIORK
  • Kto jest odpowiedzialny za dane w BIK
  • Jak pobrać raport BIK
  • Na jakiej podstawie dokonywane są wpisy do BIK
  • Kiedy bank ma prawo przetwarzać Twoje dane bez Twojej zgody
  • Jak usunąć spłacone zobowiązania z BIK
 • Jakie zaległości w BIK mogą być zaakceptowane przez Bank

Czym jest BIK

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja, która gromadzi, przetwarza i udostępnia dane dotyczące historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. Funkcjonuje na podstawie art. 105 ust 4 Prawa Bankowego. Przetwarzając dane, stanowiące tajemnicę bankową, wspomaga instytucje bankowe w ocenie zdolności kredytowej oraz jakościowej ich klientów.

Jakie dane przetwarzane są przez BIK

Dane BIOZ — informacje o złożonych zapytaniach kierowanych przez banki i SKOK-i w trakcie procesowania wniosków kredytowych. Nie są to informacje o posiadanych zobowiązaniach. Mają charakter wyłącznie informacyjny. Na podstawie analizy zapytań banki oraz SKOK-i dysponują wiedzą, o jakie inne zobowiązania kredytowe wnioskowaliście w innych instytucjach finansowych w okresie ostatnich 12 miesięcy. Zbyt duża liczba zapytań kredytowych, powyżej 5-ciu, może skutkować odmową udzielenia kredytu.

Dane BIORK — informacje o faktycznie udzielonych zobowiązaniach kredytowych przez banki i SKOK-i, w trakcie spłaty oraz spłacone. Do pozytywnych wpisów kwalifikują się zobowiązania spłacane terminowo, do negatywnych niespłacane, lub spłacane z opóźnieniem.

Raport BIK wyszczególnia zobowiązania w postaci:
• przyznanych limitów na rachunku osobowym oraz kart kredytowych
• spłacanych pożyczek, kredytów konsumenckich, oraz kredytów hipotecznych
• bezumownych debetów w koncie.

Dla każdego zobowiązania co miesiąc odnotowywane jest saldo zadłużenia oraz terminowość jego obsługi.

Starając się o nowy kredyt, bank rozpatrując wasz wniosek pobierze raport BIK. Na jego podstawie będzie w stanie zweryfikować posiadane przez was zobowiązania kredytowe. Dlatego też ważne jest, abyście szczegółowo opisywali we wniosku posiadane przez was zobowiązania kredytowej (w szczególności: przyznanej kwoty, aktualnego salda, miesięcznej raty oraz daty zawarcia umowy). Są to istotne informacja, dla analityków kredytowych podejmujących decyzje kredytową. Ewentualna rozbieżność pomiędzy złożonym oświadczeniem we wniosku a raportem BIK może zostać przesądzona na waszą niekorzyść, W konsekwencji przyjęte zostaną dwa różne zobowiązania, gdy faktycznie posiadacie tylko jedno. Tym samym obniży się wasza zdolność kredytowa, co może skutkować obniżeniem wnioskowanej kwoty kredytu. 

Kto jest odpowiedzialny za dane w BIK?

Za poprawność i wiarygodność informacji dostarczonych do BIK dopowiedziane są banki i SKOK-i udzielające kredytów. Tylko na pisemny wniosek tego banku lub SKOK-u, który dane przekazał, istnieje możliwość usunięcia wpisu lub jego korekty (o ile do takich działań istnieje podstawa prawa lub faktyczna).

Jak Pobrać raport BIK

Raport BIK możecie pobrać bezpośrednio z oficjalnej strony Biura Informacji Kredytowej. Do dyspozycji macie do wyboru trzy pakiety:

  • Konto Próbne: Jest bezpłatne dla nowych klientów. Można z niego skorzystać tylko jeden raz, przez 60 dni możecie w pełni korzystać z pełnej oferty BIK.
  • Konto Podstawowe: gwarantuje wam raz na 6 miesięcy bezpłatne pobranie Informacji Ustawowej BIK (raportu BIK w formacie PDF, zawierającego szczegółową historię waszych zobowiązań kredytowych przetwarzanych przez BIK bez oceny punktowej, wyliczanej przez BIK na potrzeby banków). Korzystanie z dodatkowych usług BIK jest dodatkowo płatne
 • Konto Premium: W cenie rocznego abonamentu, macie możliwość korzystania z wszystkich dostępnych usług BIK. Konto szczególnie przydatne, podczas współpracy z Klientami chcącymi podnieść ocenę punktową wyliczaną przez BIK. Taka możliwość istnieje, a efekt wymaga czasu (od 6 miesięcy do 1 roku). W jakim celu pracuje się nad poprawieniem oceny, określanej skoringiem? Oferty wybranych banków warunkują wysokość marży kredytu w zależności od wysokości scoringu Klienta, a niższa marża to niższy koszt kredytu.

Załóż konto w portalu BIK

Samodzielne wykreślenie danych z BIK – jak wyczyścić historię w BIK

Pamiętajcie — pozytywna historia kredytowa działa na waszą korzyść. Nie ma więc potrzeby usuwania wpisów świadczących o terminowej obsłudze zobowiązań. Jeśli jednak posiadacie zobowiązania co do których bank może mieć zastrzeżenia, przed złożeniem wniosku o kredyt warto zastanowić się nad możliwością ich wykreślenia z raportu BIK.

Skuteczność waszych działań jest taka sama jak kancelarii prawnej. Nie ma tu większego znaczenia czy pismo do banku jest mniej, czy bardziej profesjonalne. Możliwość usunięcia wpisów kredytów psujących waszą historię kredytową jest możliwa wyłącznie w odniesieniu do zobowiązań, które wygasły — zostały w całości spłacone. Wzory zaświadczeń jakie należy złożyć do banku zamieściłem na końcu artykułu.

Artykuł 105a punkt 2 Ustawy Prawa Bankowego zapewnia wam prawo do odwołania zgody w każdym czasie na dalsze przetwarzanie danych w BIK po wygaśnięciu zobowiązania.

Art. 105a. pkt. 2

Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą z zastrzeżeniem ust. 3, przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych (konsumentów) po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

Jeżeli opóźnienie w spłacie przekroczyło 60 dni, dane w BIK mogą być przetwarzane przez okres 5-letni bez waszej zgody na podstawie artykułu 105a punktu 3 ustawy Prawa Bankowego.

 

Art. 105a. pkt. 3

Banki, instytucje oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową i informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank, inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucję pożyczkową albo podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, o zamiarze przetwarzania dotyczących jej tych informacji, bez jej zgody.

 

W związku z powyższym bank lub SKOK może przetwarzać wasze dane po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego, przy spełnieniu łącznie wszystkich 3 warunków:

 1. Dopuściliście się opóźnienia w spłacie powyżej 60 dni.
 2. Po upływie 60 dni zostaliście poinformowani o zamiarze przetwarzania waszych danych osobowych, stanowiących tajemnicę bankową, bez waszej zgody.
 3. Upłynęło, co najmniej, 30 dni od skutecznego poinformowania waszej osoby o zamiarze przetwarzania waszych danych osobowych, stanowiących tajemnicę bankową, bez waszej zgody.

O ile warunek nr 1 jest odzwierciedleniem waszego zachowania w stosunku do spłacanego zobowiązania i jest zależna od was, tak warunki nr 2 i 3 określają procedurę postępowania leżącą po stronie banku lub SKOK-u. Jeśli nie wystąpiły łącznie wszystkie 3 warunki określone ustawą Prawa Bankowego w przepisie art. 105 ust. 3 ustawy, przetwarzanie waszych danych do celów analizy ryzyka kredytowego jest bezprawne. Tym samym macie prawo domagać się usunięcia wpisu z negatywną historią spłaty waszego zobowiązania.

Czyszczenie historii kredytowej w BIK oś czasu

Zaległości w BIK akceptowane przez bank

Polityka i wytyczne banków w tym zakresie są zróżnicowane. W zależności od banku zaległości w BIK mogą skutkować gorszą ofertą kredytu (np. wyższą marżą lub prowizją). W innym przypadku konsekwencje opóźnień w spłacie zobowiązań mogą wiązać się z koniecznością przedłożenia waszych wyjaśnień oraz akceptacją sprawozdania kredytowego na wyższym szczeblu decyzyjnym banku (co wydłuża proces kredytowy o dodatkowe 3-7 dni).

Czyszczenie historii kredytowej w BIK status płatności

Zaległości w spłacie należności do 30 dni oraz spłaty dokonywane terminowo określone są tym samym kodem statusu. Nie oznacza to jednak, że dla banku kilku dniowe zaległości w spłacie będą pozostawały bez znaczenia. Jeśli występują w sposób regularny lub dotyczą większej ilości zobowiązań, mogą dla banku stanowić problem.

W większości przypadków akceptowane są opóźnienia w spłacie zobowiązań kredytowych, które nie wynikają bezpośrednio z utraty przez was płynności finansowej tzn:

  • nie zostaliście skutecznie poinformowani przez wierzyciela o powstałych zaległościach w spłaci
  • niedopłata wymaganego kapitału wynikająca z różnic kursowych (w przypadku zobowiązań walutowych)
  • zaległość wynikająca z naliczenia dodatkowej opłaty (np. rocznej do karty kredytowej)
  • powstałych bezumownych debetów w koncie (na niskie kwoty)
 • powstawanie różnicy bilansowej, pomimo spłaty wszystkich rat kredytu z załączonym do umowy harmonogramem spłaty

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


Michał Dziemdziela
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Ekspert d/s kredytów hipotecznych
SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM                      INNE WPISY AUTORA

Pobierz:

word_icon
Wzór wniosku o wykreślenie historii zobowiązania w BIK (opóźnienia do 60 dni)
word_icon
Wzór wniosku o wykreślenie historii zobowiązania w BIK (opóźnienia powyżej 60 dni)
pdf-155498_640
Wniosek o wykreślenie historii kredytowej wszystkich spłaconych zobowiązań (obsługiwanych terminowo)
pdf-155498_640
Wniosek o ujawnienie historii kredytowej wszystkich spłaconych zobowiązań